(placeholder)

PLANECOLOGIE houdt zich bezig met een aantal thema’s, die sterk aansluiten op de actualiteit. Planecologie moet ervoor zorgen dat ecologie een meerwaarde oplevert bij ruimtelijke projecten.

ONTWERP EN NATUUR.  Ecologen zijn vaak wetenschappelijk opgeleide biologen die zich sterk laten leiden door kennis en analyse. De architect, landschapsarchitect of stedenbouwkundige ziet de ecoloog daarom als een deskundige die  informatie aanlevert. Het liefst heeft de ontwerper de ecoloog niet bij het ontwerp aan tafel. Hij laat het plan hooguit achteraf door hem toetsen. Bij natuurprojecten zijn de rollen vaak omgedraaid. Dan ontwerpen ecologen vaak zelf het plan. De ecoloog ziet de ontwerper dan als iemand die op het laatst nog even zijn natuurproject besteksklaar moet maken. Kortom, er wordt te weinig geïntegreerd en te weinig samen opgetrokken. En dat is te merken: plannen van ontwerpers verpieteren en plannen van ecologen strelen het oog niet.


Planecologie is een bureau dat van huis uit veel respect heeft voor ontwerpers. Het wil samenwerken in projecten die ecologisch kloppen én in architectuur en duurzaamheid uitblinken.

WATERVEILIGHEID EN NATUUR  De zeespiegel stijgt en de rivierafvoeren nemen toe. Hoewel we nog lang door kunnen gaan met pompen, zandsuppletie, dammen bouwen en dijkverhogingen wordt de keuze tussen judoën of boksen steeds dwingender.

Bij judoën rekenen we ruimte zoeken en flexibel meebewegen, bij boksen het koste wat kost verdedigen en verzwaren van de huidige dijken en andere keermiddelen. Ook als dat de rivieren tot kanalen maakt en de duinen tot dijken. Tot nu toe werd het kostenaspect vaak als argument gebruikt om de dijk te verzwaren en te verhogen, maar nu de laatste generatie dijkverzwaringen ook nog eens enorm duur blijkt uit te vallen valt dit argument ook weg.


Ruimte voor de Rivier is een enorm succes gebleken en Sjef Jansen Planecologie meent dat waar dat mogelijk is, op dat succes moet worden voortgebouwd.

BELEID EN NATUUR.  Planecologie weet veel van natuurwetgeving, zoals Natura 2000. Het bureau kan initiatiefnemers helpen geen uitglijders te maken. Soms zal daartoe een passende beoordeling en een Milieueffectrapport nodig zijn. Ook kan het de beleidsmakers van provincie en gemeente helpen Natura 2000-gebieden en andere natuurgebieden te beschermen in bestemmingsplannen en beleidsnota’s.


Voor Natura 2000 blijken veel strengere stikstofnormen noodzakelijk. Ook steeds duidelijker is dat het laaghangend fruit in de vorm van technische oplossingen wel zo'n beetje geplukt is en dat pijnlijke maatregelen noodzakelijker worden waarmee initiatieven niet altijd meer doorgang  kunnen vinden. Op het platteland gaat het heel slecht met de biodiversiteit buiten de natuurgebieden. Het agrarisch land is zo eenvormig geworden dat  geen bloem, insekt, muis of vogel zich er nog thuisvoelt. Dat moet voor een boer toch ook niet echt leuk meer zijn.


Sjef Jansen Planecologie wil meedenken of er geen oplossing te vinden valt, waarmee de soorten terugkomen en toch nog geld in het buiten-

gebied verdiend kan worden.

ENERGIE EN NATUUR. Wind- en zonneenergie nemen een enorme vlucht. Planecologie heeft er volop mee te maken, zowel bij milieueffect- rapportages als bij lokale projecten.


Niet elk landschap en buitengebied leent zich even goed voor grootschalige zonneenergie- en windtoepassingen, maar als we minder fossiele energie willen gaan gebruiken, dan hebben we weinig keus.


Kleinschalige oplossingen zullen worden aangevuld met grote windparken en zonnenvelden. Die inpassing moet zorgvuldig gebeuren met zo weinig hinder voor mens en met respect voor ecologie. Met dat laatste kan Planecologie helpen, zodat er niet te veel vleermuizen en vogels tegen turbines aanvliegen en zonnevelden rijker aan flora en fauna zullen zijn dan de huidige agrarische gronden.